ALGEMENE VOORWAARDEN LESSEN EN WORKSHOPS 


Artikel 1: Definitie
1.1 Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 400 e.v. boek 7 BW,
waarbij de instructeur zich verbindt jegens de opdrachtgever een cursus, les of workshop
uit te voeren ten behoeve van de hond van die opdrachtgever.
1.2 Les: de overeengekomen duur van de cursus, privéles, detectie- of speurles in de vorm van
één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.
1.3 Privéles: het verzorgen van een les ten behoeve van opvoeding, gehoorzaamheid, uitleg
over allerhande zaken betreffende de hond van de opdrachtgever, in de breedste zin van
het woord, aan de opdrachtgever. De opdrachtgever voert de les zelf uit onder uitleg van
de Instructeur.
1.4 Speur- en detectieles: het verzorgen van een les in speuren of zoeken op verschillende
locaties aan opdrachtgever met hond.
1.5 Workshop: de overeengekomen duur van de workshop massage, detectie of speuren in
de vorm van één afspraak van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.
1.6 Instructeur: Odette Meijer, eigenaar van Kynoplus. Loeske IJzerman, eigenaar van
VolgJeHond en/of Babs Alders, eigenaar van By Dogs Inspired.
1.7 Opdrachtgever: eigenaar van de hond die de instructeur inschakelt en opdracht geeft tot
het verzorgen van de les of workshop.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de opdrachtgever zijn
gegeven en door de instructeur zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 De overeenkomst van een opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of
schriftelijk een afspraak maken tot het geven van een les of workshop.
2.3 Door het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene
voorwaarden.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
3.1 De instructeur voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van
capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van
de instructeur op te volgen.
3.3 De opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de les gebruik
te maken van de door de instructeur voorgestelde hulpmiddelen in verband met de
veiligheid van de opdrachtgever en diens hond, instructeur en omgeving.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden, indien niet
schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Honden die een cursus, les of workshop volgen, worden geacht te zijn ingeënt tegen
overdraagbare ziekten of er is middels een titerbepaling aangetoond dat er voldoende
bescherming is.
3.6 Opdrachtgever verklaart dat zijn hond fysiek in staat is om deel te nemen aan de les of
workshop.

 

Artikel 4: Wijziging, verlenging en beëindiging van de opdracht
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen
en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2 De opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de afgesproken les(sen) zonder
dat opzegging door één van de partijen vereist is.
4.3 Het annuleren van een les of workshop binnen 24 uur tevoren geeft de opdrachtgever de
verplichting om het lesgeld van de les of workshop te voldoen aan de instructeur.
4.4 Na overeenstemming tussen opdrachtgever en instructeur is tussentijdse beëindiging van
de opdracht mogelijk.
4.5 Wanneer opdrachtgever stopt met de lessen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. In
geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van deze regeling, dit ter
beoordeling aan de instructeur.

 

Artikel 5: Betaling en tarieven
5.1 Het betalen van de lessen dient uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de eerste les plaats te
vinden. Dit kan op verschillende manieren:1. via overschrijving of internetbankieren op
rekeningnummer NL87KNAB0504651315 t.n.v. VolgJeHond. 2. via een toegestuurd
betaalverzoek. 3. door middel van een factuur, op uitdrukkelijk verzoek van de
opdrachtgever. Het bedrag dient uiterlijk 1 dag voor de eerste lesdag op de rekening van
VolgJeHond bijgeschreven te zijn, onder vermelding van naam en het factuurnummer.
5.2 Indien u niet (tijdig) betaalt, behoudt HondVerbond zich het recht voor de overeenkomst
te ontbinden.
5.3 De tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven worden op de website www.hondverbond.nl
vermeld.
5.4 Het vermelde tarief op de factuur is bindend. De tarieven zoals vermeld op de website zijn
hieraan ondergeschikt.
5.5 Het tot stand komen van de overeengekomen opdracht conform artikel 2 leidt altijd
onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.6 Bij een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de les, workshop of cursus wordt
100% van de vergoeding voor die les in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Overmacht
6.1 De instructeur heeft het recht om lessen te annuleren indien er sprake is van
weersomstandigheden die de veiligheid van mens en/of hond in gevaar brengen (zoals
zomerse temperaturen (25 graden en meer), onweer, storm, ijzel, sneeuw).
6.2 Indien om één van bovenstaande redenen de les wordt geannuleerd, neemt de
instructeur altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever aan
te raden zelf ook tijdig contact op te nemen met de instructeur zodat onnodig reizen
voorkomen kan worden.
6.3 Indien de les om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt de instructeur
zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe les in te plannen.
6.4 Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, zullen deze in overleg
en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald worden. Is dit niet mogelijk dan wordt
het resterende lesgeld aan de opdrachtgever gerestitueerd.
6.5 Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzegging. De
instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van
bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 De instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de
opdrachtgever gewenste resultaat. Daarentegen zal de instructeur in alle redelijkheid haar
uiterste best doen om het gewenste resultaat bij de lessen en workshops te bereiken. Bij het
uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.2 De instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke
de hond mogelijk oploopt tijdens de les/ workshop.
7.3 De instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich tijdens de
les / workshop voordoen.
7.4 Deelname door de opdrachtgever aan de les of workshop gebeurt op eigen risico en
verantwoordelijkheid. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag
van zijn of haar hond.
7.5 De opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te
hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.
Artikel 8: Intellectuele eigendom en auteursrechten
8.1 Alle door de instructeur verstrekte stukken, zoals adviezen, oefeningen, methoden,
hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever voor het aanleren van zaken bij zijn hond en mogen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de instructeur worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.
8.2 De instructeur behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en
andere informatiedragers, zoals bijv. video-opnamen die betrekking hebben op de hond
van opdrachtgever.
8.3 De instructeur zal eventueel gemaakt video- en/of fotomateriaal niet gebruiken voor
andere doeleinden dan de lessen zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de
opdrachtgever.
8.4 De instructeur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen
vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

 

Artikel 9: overig
9.1 Het gebruik van slipkettingen, prikbanden en jachtlijnen tijdens de lessen en workshops is
verboden.
9.2 Indien de cursist (fysieke) handelingen tegen de hond gebruikt die het welzijn van de
hond schaden, behoudt de instructeur zich het recht voor om bij herhaling na een
waarschuwing de cursist van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is in dit geval
niet mogelijk.
9.3 De lessen vinden voornamelijk plaats in een gebied waar een aanlijnplicht geldt.
Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is de instructeur niet aansprakelijk voor de
eventuele gevolgen.
9.4 Instructeur houdt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden die geldt, is de versie
die te vinden is op www.hondverbond.nl ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst.

 

 

 

Google-Beoordeling
4.9
Gebaseerd op 11 recensies
×
js_loader